ZŠ a MŠ Horní Dunajovice

Informace o škole

Z historie školy

Historie dunajovické školy je známá už před rokem 1823, kdy byla škola postavena blízko kostela a učilo se v ní právě do roku 1823. V uvedeném roce zakoupila hornodunajovická obec dům čp. 32, v němž se vyučovalo až do roku 1889. Do této školy o jedné třídě mělo chodit z obou našich obcí (Domčice, Horní Dunajovice) na 130 žáků! Už v roce 1873 nařídila okresní školní rada, aby škola byla rozšířena na dvojtřídní. Plných 16 let však trvalo, než se přistoupilo ke stavbě nové školní budovy v roce 1889. V nové školní (stávající) budově byly pak od roku 1891 tři třídy. To měla škola 197 žáků. Zvětšující počet žáků měl za následek přeměnu školy (po přístavbě) na pětitřídní – stalo se tak v roce 1911.
Byl to největší rozsah v historii naší obce.

Zdroj: Doc. PhDr. Zdeněk Šípek, CSc. „Dějiny Horních Dunajovic“

Charakteristika základní školy

Základní škola je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. Dvoupodlažní účelově postavená školní budova pochází z počátku 20. století. V přízemí je umístěna MŠ, tělocvična, šatny. V prvním poschodí se nachází ZŠ a jídelna s výdejnou stravy. ZŠ využívá k výuce dvě kmenové třídy a počítačovou učebnu. Prostorné třídy estetickou výzdobou a vybavením vytvářejí podnětné prostředí pro výchovně-vzdělávací práci.

Naše škola v Horních Dunajovicích je sice malá počtem žáků a tříd, jsme malotřídka se dvěma třídami a pěti postupnými ročníky (v letošním školním roce celkem 30 žáků), ale rozhodně se necítíme malými co do kvality a úrovně našeho školního života. Malý počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup k dětem, spojení ročníků je zde považováno za klad – žáci jsou vedeni k samostatné práci, věkově smíšené kolektivy umožňují výchovu ke vzájemné toleranci, pomoci mladším a ke kamarádství.

I. třídu pro žáky 1. a 2. roč. využívá i školní družina. Je zde renovovaný výškově diferencovaný nábytek, skříňky a nový koberec.

II. třída pro žáky 3., 4. a 5. ročníku je vybavena výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi.

Vybavení informačními technologiemi je vzhledem k velikosti školy na výborné úrovni. V každé třídě je 5 žákovských PC, 1 učitelský a interaktivní dotyková tabule. Z důvodu výuky informatiky byly ve II. třídě nově nainstalovány Office – word, excell apod. Samozřejmostí je připojení veškerých PC na škole k internetu. Vlastníme spousty výukových programů, které žáci využívají nejenom při výuce, ale i o přestávkách a ve školní družině.

V počítačové učebně, která již nebyla využívána, neboť žáci mají možnost používat počítače ve svých třídách, vznikl „ČTENÁŘSKÝ KOUTEK“. Byly pořízeny nové knihovničky, lavice, židličky a pohodlná sedací souprava s relaxačními pytli a hlavně nové knihy. Čtenářský koutek je využíván nejenom v rámci vyučování čtení, ale i v družině a o přestávkách. Cílem vybudování tohoto koutku je nejen zlepšení čtenářské gramotnosti žáků, ale i větší motivace ke čtení knih.

Žáci školy jsou velmi dobře vybaveni učebnicemi a pracovními sešity, pravidelně obměňujeme a využíváme nové pomůcky ve výuce (DIPO, PC programy, programy na interakt.tabuli, TV náčiní, spotřební materiál do VV, PČ apod.)

Výuka TV probíhá v menší tělocvičně, částečně vybavené gymnastickým nářadím. V rámci projektu „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“ jsme získali pingpongový stůl, koloběžky, in-line brusle a basketbalový koš. Při vhodném počasí využíváme ke cvičení a hrám hřiště za školou.

MŠ využívá 2 třídy, v jedné jsou vytvořeny hrací kouty, které děti využívají k různým činnostem a hrám. Třída MŠ je vybavena dvěma novými stolky a židličkami. Druhou třídu využívají k odpolednímu odpočinku a také k hrovým činnostem. Mezi oběma třídami se nachází šatna. V nevyužívané části šatny je zřízen dětský koutek. Vedle ložnice je sociální zařízení se sprchovým koutem. Stravování zajišťuje školní jídelna Želetice. Děti dochází do jídelny ZŠ, která je v prvním patře. K MŠ patří i velká zahrada v blízkosti hřiště za školou. Dětské hřiště je vybaveno novými prvky – skákadla, hrací domeček, houpačky a hrací stěna aj, bylo zde vybudováno nové pískoviště. Vše odpovídá přísným bezpečnostním a hygienickým normám.

Využili jsme také výzvy MŠMT „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ a podali projekt nazvaný: „Technické zabezpečení školy na ochranu proti vniknutí nežádoucích osob“. V této žádostí jsme byli úspěšní. Od prosince 2018 je škola zabezpečena videovrátným ve třídě MŠ, v jídelně, ředitelně a I. třídě.

V neděli 3. června 2018 se slavnostně otevíralo nově zrekonstruované „Oranžové hřiště“ za školou. Rekonstrukci umožnila Nadace ČEZ, která se svým příspěvkem 200 000 Kč významně podílela na finanční zajištění této akce a přispěla tak k vytvoření vhodného zázemí na rozvoj sportovních a pohybových aktivit nejen dětí naší školy, ale i ostatních sportovních nadšenců. Na pořízení sportovních prvků, které zajistila firma Dřevoartikl, se 50 000 korunami podílela Obec Horní Dunajovice, 25 000 Kč věnoval sportovní oddíl a 20 000 firma JOKA. Úpravu povrchu a hrazení kolem hřiště zajistila firma JOKA, rodiče pomohli natřít plot. Pevně věříme, že si jej budou všichni vážit a využijí tak, v co největší míře, příležitost ke sportování.

Škola dlouhodobě spolupracuje s PPP ve Znojmě a SPC v Brně. Tato spolupráce se týká zejména oblasti péče o žáky se SPU, jak jejich diagnostiky, tak i nápravy jejich poruch. Důležitá je i spolupráce v posuzování školní zralosti dětí. V současné době máme jednoho integrovaného žáka.

Nezanedbatelným přínosem je i spolupráce se spádovou školou v Želeticích, sousedními malotřídními školami ve Skalici, Trstěnicích, Únanově, Višňové. Společná setkání žáků i učitelů jsou vždy podnětná a zajímavá. Neméně úspěšné jsou i různé společné akce sportovního, kulturního či vzdělávacího charakteru.

V oblasti environmentální výchovy škola spolupracuje s Národním parkem Podyjí, jejichž pravidelná návštěva v naší škole tradičně obohacuje naši výuku.

Dlouhodobě se škola snaží o rozvíjení spolupráce s rodiči žáků. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky.Na internetových stránkách školy se snažíme rodičům poskytovat aktuální informace o škole. K dispozici je i schránka důvěry. Snahou školy je, aby se rodiče více podíleli na chodu školy, hlavně organizováním volnočasových aktivit dětí.

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme, pod záštitou Střediska volného času dětí a mládeže, kroužek  „Sportovní“, „Hudebně-pohybový“a „Kroužek němčiny“.

ZUŠ Miroslav v naší škole realizuje hodiny hry na flétnu, klávesy a hudební nauku.

Svou nabídkou aktivit se škola snaží doplnit možnosti přirozeného vývoje dětí ve venkovském prostředí o návštěvy kulturních akcí, které na vesnici chybí. Žáci se zúčastňují plaveckého výcviku v krytém bazénu ve Znojmě. Nedílnou součástí naší školy jsou i exkurze a výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho regionu.

Plán veškerých akcí je umístěn v dokumentech školy a je v průběhu roku aktualizován.

Škola realizuje od 1. 11. 2018 dvouletý projekt „Šablony II pro ZŠ, MŠ a ŠD Horní Dunajovice“ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010885 je spolufinancován Evropskou unií.

V letošním školním roce uskutečníme tyto aktivity:

 • Komunitně osvětové setkávání
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Vzdělávání ped.prac. – inkluze
 • Vzděl.ped.prac. – dle výběru (polytechnika, ICT, projektová výuka)
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 • Využití ICT
 • Nové metody ve vzdělávání předškol.dětí
 • Zapojení odborníka do vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 • Vzdělávání ped.prac. – inkluze
 • Vzděl.ped.prac. – dle výběru (polytech., ICT, cizí jazyky nebo projekt. výuka)
 • Vzájemná spolupráce
 • Sdílení zkušeností
 • Tandem
 • Využití ICT )
 • Doučování žáků
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu

ŠD

 • Vzdělávání ped.prac. – inkluze
 • Vzděl.ped.prac. – dle výběru (polytechnika nebo ICT)
 • Sdílení zkušeností
 • Využití ICT
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD

V letošním školním roce jsou realizovány tyto mimoškolní aktivity:

Sportovní kroužek – Barbora Dedková

Pod záštitou SVČ Miroslav:

Sportovní kroužek – vedoucí Mgr. R. Špalková

Hudebně – pohybový kroužek – vedoucí Ladislava Klárisová

Němčina hravě – vedoucí Mgr. Soňa Bazalová

ZUŠ Miroslav:

Keyboard – R. Kouřil

Hudební nauka – L. Buchtová

Přehled o počtu žáků

ROK ROČNÍK CHLAPCI DĚVČATA CELKEM
2018/2019 1. 4 3 7
2. 6 4 10
3. 3 2 5
4. 1 2 3
5. 2 3 5
CELKEM 16 14 30

 

Závěr:

Jsme malotřídní školou rodinného typu. Tím, že se všichni dobře známe, vytváříme pro žáky bezstresové pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy.

Škola má bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úspěšně se věnujeme problematice žáků se specifickými vývojovými poruchami i žákům nadaným. Ve spolupráci s PPP a SPC jsou pro tyto žáky vypracovány individuální vzdělávací plány.

Plně využíváme veškerých dostupných moderních prostředků ve výuce: práce s interaktivní tabulí, využití elektronických učebnic, výukových programů na PC atd.

Společně s MŠ organizujeme různé akce, spolupráce probíhá ke spokojenosti obou stran. V dalším školním roce se budeme snažit o větší informovanosti rodičů (web, třídní schůzky, akce školy apod.) a jejich zapojení do akcí školy.

Na webových stránkách (zshornidunajovice.cz) se snažíme informovat rodiče i ostatní zájemce o veškerém dění v naší škole, jsou zde uveřejněny aktuální informace o akcích, dokumenty školy a fotografie z naší práce.

Doufáme, že i nadále bude fungovat výborná spolupráce se zřizovatelem. Vzhledem ke stáří budovy je nutná celková rekonstrukce a postupná modernizace budovy. Veškeré tyto opravy jsou závislé na finančních prostředcích. V letních měsících byly provedeny opravy, které byly uvedeny v zápise z kontroly hygienické stanice Znojmo:

 • nové obklady v jídelně, nová pracovní deska
 • zavedení teplé vody na záchodky chlapců i děvčat
 • rekonstrukce osvětlení ve všech učebnách, včetně MŠ
 • výměna vodovodních baterií v učebnách
 • instalace nových krytů na radiátory v chodbě a v MŠ
 • výměna nefunkčního plynového kotle

I přes stáří budovy se snažíme úpravou veškerých prostor školy vytvářet pro všechny příjemné estetické prostředí. K výzdobě využíváme výrobky a výtvarné práce dětí.

Cílem naší další práce je plnění koncepce školy, ŠVP a zejména spokojenost žáků, jejich zákonných zástupců, pracovníků a zřizovatele školy.

Kontakt

ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
zshornidunajovice.cz
zshdunajovice@seznam.cz
Adresa: Horní Dunajovice 184, 671 34
Telefon: ředitelka školy: 515 273 225

Novinky