ZŠ a MŠ Horní Dunajovice

Informace o škole

Z historie školy

Historie dunajovické školy je známá už před rokem 1823, kdy byla škola postavena blízko kostela a učilo se v ní právě do roku 1823. V uvedeném roce zakoupila hornodunajovická obec dům čp. 32, v němž se vyučovalo až do roku 1889. Do této školy o jedné třídě mělo chodit z obou našich obcí (Domčice, Horní Dunajovice) na 130 žáků! Už v roce 1873 nařídila okresní školní rada, aby škola byla rozšířena na dvojtřídní. Plných 16 let však trvalo, než se přistoupilo ke stavbě nové školní budovy v roce 1889. V nové školní (stávající) budově byly pak od roku 1891 tři třídy. To měla škola 197 žáků. Zvětšující počet žáků měl za následek přeměnu školy (po přístavbě) na pětitřídní – stalo se tak v roce 1911.
Byl to největší rozsah v historii naší obce.

Zdroj: Doc. PhDr. Zdeněk Šípek, CSc. „Dějiny Horních Dunajovic“

Charakteristika základní školy

Charakteristika školy:

Základní škola je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. Dvoupodlažní účelově postavená školní budova pochází z počátku 20. století. V přízemí je umístěna MŠ, tělocvična, šatny. V prvním poschodí se nachází ZŠ a jídelna s výdejnou stravy. ZŠ využívá k výuce dvě kmenové třídy a počítačovou učebnu. Prostorné třídy estetickou výzdobou a vybavením vytvářejí podnětné prostředí pro výchovně-vzdělávací práci.

I. třídu pro žáky 1. a 3. roč. využívá i školní družina. Je zde renovovaný výškově diferencovaný nábytek, skříňky a nový koberec.

II. třída pro žáky 2., 4. a 5. ročníku je vybavena výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi.

Vybavení informačními technologiemi je vzhledem k velikosti školy na výborné úrovni. V každé třídě je 5 žákovských PC, 1 učitelský a interaktivní dotyková tabule. Z důvodu výuky informatiky byly ve II. třídě nově nainstalovány Office – word, excell apod. Samozřejmostí je připojení veškerých PC na škole k internetu. Vlastníme spousty výukových programů, které žáci využívají nejenom při výuce, ale i o přestávkách a ve školní družině.

V počítačové učebně, která již nebyla využívána, neboť žáci mají možnost používat počítače ve svých třídách, vznikl „ČTENÁŘSKÝ KOUTEK“. Byly pořízeny nové knihovničky, lavice, židličky a pohodlná sedací souprava s relaxačními pytli a hlavně nové knihy. Čtenářský koutek je využíván nejenom v rámci vyučování čtení, ale i v družině a o přestávkách. Cílem vybudování tohoto koutku je nejen zlepšení čtenářské gramotnosti žáků, ale i větší motivace ke čtení knih.

Žáci školy jsou velmi dobře vybaveni učebnicemi a pracovními sešity, pravidelně obměňujeme a využíváme nové pomůcky ve výuce (DIPO, PC programy, programy na interakt.tabuli, TV náčiní, spotřební materiál do VV, PČ apod.)

Výuka TV probíhá v menší tělocvičně, částečně vybavené gymnastickým nářadím. V rámci projektu „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“ jsme získali pingpongový stůl, koloběžky, in-line brusle a basketbalový koš. Při vhodném počasí využíváme ke cvičení a hrám hřiště za školou.

MŠ využívá 2 třídy, v jedné jsou vytvořeny hrací kouty, které děti využívají k různým činnostem a hrám. Třída MŠ je vybavena dvěma novými stolky a židličkami. Druhou třídu využívají k odpolednímu odpočinku a také k hrovým činnostem. Mezi oběma třídami se nachází šatna. V nevyužívané části šatny je zřízen dětský koutek. Vedle ložnice je sociální zařízení se sprchovým koutem. Stravování zajišťuje školní jídelna Želetice. Děti dochází do jídelny ZŠ, která je v prvním patře. K MŠ patří i velká zahrada v blízkosti hřiště za školou. Dětské hřiště je vybaveno novými prvky – skákadla, hrací domeček, houpačky a hrací stěna aj, bylo zde vybudováno nové pískoviště. Vše odpovídá přísným bezpečnostním a hygienickým normám.

V loňském školním roce proběhlo provizorní zabezpečení opadávající omítky na zadní části budovy směrem do dvora. Dále bylo provedeno odvětrání a drenáž venkovní zdi budovy (štítové zdi MŠ), aby se zamezilo častému vlhnutí stěny v MŠ.

Spolupráce s ostatními subjekty

Od 1. 1. 2006 zahájila činnost Školská rada. Je tříčlenná a napomáhá škole ke zkvalitnění její práce. Dne 21.11.2017 proběhnou volby do školské rady z řad zákonných zástupců.

Škola dlouhodobě spolupracuje s PPP ve Znojmě a SPC v Brně. Tato spolupráce se týká zejména oblasti péče o žáky se SPU, jak jejich diagnostiky, tak i nápravy jejich poruch. Důležitá je i spolupráce v posuzování školní zralosti dětí. V současné době máme jednoho integrovaného žáka.

Nezanedbatelným přínosem je i spolupráce se spádovou školou v Želeticích, sousedními malotřídními školami ve Skalici, Trstěnicích, Únanově, Višňové. Společná setkání žáků i učitelů jsou vždy podnětná a zajímavá. Neméně úspěšné jsou i různé společné akce sportovního, kulturního či vzdělávacího charakteru.

V oblasti environmentální výchovy škola spolupracuje s Národním parkem Podyjí, jejichž pravidelná návštěva v naší škole tradičně obohacuje naši výuku.

Dlouhodobě se škola snaží o rozvíjení spolupráce s rodiči žáků. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky.Na internetových stránkách školy se snažíme rodičům poskytovat aktuální informace o škole. K dispozici je i schránka důvěry. Snahou školy je, aby se rodiče více podíleli na chodu školy, hlavně organizováním volnočasových aktivit dětí.

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme, pod záštitou Střediska volného času dětí a mládeže, kroužek  „Sportovní“, „Hudebně-pohybový“a „Kroužek němčiny“.

ZUŠ Miroslav v naší škole realizuje hodiny hry na flétnu, klávesy a hudební nauku.

Formou kroužku v naší škole probíhá i výuka náboženství.

Svou nabídkou aktivit se škola snaží doplnit možnosti přirozeného vývoje dětí ve venkovském prostředí o návštěvy kulturních akcí, které na vesnici chybí. Žáci se zúčastňují plaveckého výcviku v krytém bazénu ve Znojmě. Nedílnou součástí naší školy jsou i exkurze a výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho regionu.

Plán veškerých akcí je umístěn v dokumentech školy a je v průběhu roku aktualizován.

Škola realizuje od 1. 11. 2016 dvouletý projekt „Šablony pro ZŠ a MŠ Horní Dunajovice“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V letošním školním roce uskutečníme tyto aktivity:

Mateřská škola:

Vzdělávání pedagogických pracovníků:

 • Čtenářská pregramotnost
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ:

 • Přednáška na téma „Školní zralost“
 • „Zdravé stravování dětí“
 • „Budeme mít školáka, aneb připravenost dítěte na vstup do 1.třídy ZŠ“

Základní škola:

 • „Čtenářský klub“
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Tandemové vyučování
 • Vzájemná spolupráce ped. -čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků:

 • Čtenářská a matematická gramotnost
 • Inkluze

Dále jsme podali žádost z Integrovaného regionálního operačního programu“ o podporu na projekt „Modernizace jazykového a polytechnického vzdělávání v ZŠ Horní Dunajovice“, jehož součástí je i vybudování bezbariérového WC a přístupu do budovy. V současné době je projekt ve stadiu hodnocení.

Využili jsme také výzvy MŠMT  „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ a podali projekt nazvaný: „Technické zabezpečení školy na ochranu proti vniknutí nežádoucích osob“. V této žádostí jsme byli úspěšní. Od nového školního roku bude škola zabezpečena videovrátným ve třídě MŠ, v jídelně, ředitelně a I. třídě.

Také se snažíme o vybudování víceúčelového hřiště za školou. V této souvislosti byla podána žádost na nadaci ČEZ v rámci projektu Oranžové hřiště.

V letošním školním roce jsou realizovány tyto mimoškolní aktivity:

Náboženství – Mgr. P. Klouček – 6 žáků

Pod záštitou SVČ Miroslav:

Sportovní kroužek – vedoucí Mgr. R. Špalková – 10 žáků

Taneční kroužek – Mgr. L.  Czehovská – 7 žáků

Němčina hravě – Mgr. Soňa Bazalová – 6 žáků

ZUŠ Miroslav:

Keyboard – R. Kouřil – 5 žáků

Hudební nauka – L. Buchtová – 3 žáci

 

 

Přehled o počtu žáků

ROK ROČNÍK CHLAPCI DĚVČATA CELKEM
2017/2018 1. 6 5 11
2. 3 2 5
3. 1 2 3
4. 2 3 5
5. 2 0 2
CELKEM 14 12 26

Základní škola

Kontakt

ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
zshornidunajovice.cz
zshdunajovice@seznam.cz
Adresa: Horní Dunajovice 184, 671 34
Telefon: ředitelka školy: 515 273 225