ZŠ a MŠ Horní Dunajovice

Informace o škole

Z historie školy

Historie dunajovické školy je známá už před rokem 1823, kdy byla škola postavena blízko kostela a učilo se v ní právě do roku 1823. V uvedeném roce zakoupila hornodunajovická obec dům čp. 32, v němž se vyučovalo až do roku 1889. Do této školy o jedné třídě mělo chodit z obou našich obcí (Domčice, Horní Dunajovice) na 130 žáků! Už v roce 1873 nařídila okresní školní rada, aby škola byla rozšířena na dvojtřídní. Plných 16 let však trvalo, než se přistoupilo ke stavbě nové školní budovy v roce 1889. V nové školní (stávající) budově byly pak od roku 1891 tři třídy. To měla škola 197 žáků. Zvětšující počet žáků měl za následek přeměnu školy (po přístavbě) na pětitřídní – stalo se tak v roce 1911.
Byl to největší rozsah v historii naší obce.

Zdroj: Doc. PhDr. Zdeněk Šípek, CSc. „Dějiny Horních Dunajovic“

Charakteristika základní školy

Základní škola je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. Dvoupodlažní účelově postavená školní budova pochází z počátku 20. století. V přízemí je umístěna MŠ, tělocvična, šatny. V prvním poschodí se nachází ZŠ a jídelna s výdejnou stravy. ZŠ využívá k výuce dvě kmenové třídy a počítačovou učebnu. Prostorné třídy estetickou výzdobou a vybavením vytvářejí podnětné prostředí pro výchovně-vzdělávací práci.

Naše škola v Horních Dunajovicích je sice malá počtem žáků a tříd, jsme malotřídka se dvěma třídami a pěti postupnými ročníky (v letošním školním roce celkem 30 žáků), ale rozhodně se necítíme malými co do kvality a úrovně našeho školního života. Malý počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup k dětem, spojení ročníků je zde považováno za klad – žáci jsou vedeni k samostatné práci, věkově smíšené kolektivy umožňují výchovu ke vzájemné toleranci, pomoci mladším a ke kamarádství.

I. třídu pro žáky 1. a 3. roč. využívá i školní družina. Je zde renovovaný výškově diferencovaný nábytek, skříňky a nový koberec.

II. třída pro žáky 2., 4. a 5. ročníku je vybavena výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi.

Vybavení informačními technologiemi je vzhledem k velikosti školy na výborné úrovni. V každé třídě je 5 žákovských PC, 1 učitelský a interaktivní dotyková tabule. Z důvodu výuky informatiky byly ve II. třídě nově nainstalovány Office – word, excell apod. Samozřejmostí je připojení veškerých PC na škole k internetu. Vlastníme spousty výukových programů, které žáci využívají nejenom při výuce, ale i o přestávkách a ve školní družině.

V počítačové učebně, která již nebyla využívána, neboť žáci mají možnost používat počítače ve svých třídách, vznikl „ČTENÁŘSKÝ KOUTEK“. Byly pořízeny nové knihovničky, lavice, židličky a pohodlná sedací souprava s relaxačními pytli a hlavně nové knihy. Čtenářský koutek je využíván nejenom v rámci vyučování čtení, ale i v družině a o přestávkách. Cílem vybudování tohoto koutku je nejen zlepšení čtenářské gramotnosti žáků, ale i větší motivace ke čtení knih.

Žáci školy jsou velmi dobře vybaveni učebnicemi a pracovními sešity, pravidelně obměňujeme a využíváme nové pomůcky ve výuce (DIPO, PC programy, programy na interakt.tabuli, TV náčiní, spotřební materiál do VV, PČ apod.)

Výuka TV probíhá v menší tělocvičně, částečně vybavené gymnastickým nářadím. V rámci projektu „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“ jsme získali pingpongový stůl, koloběžky, in-line brusle a basketbalový koš. Při vhodném počasí využíváme ke cvičení a hrám hřiště za školou.

MŠ využívá 2 třídy, v jedné jsou vytvořeny hrací kouty, které děti využívají k různým činnostem a hrám. Třída MŠ je vybavena dvěma novými stolky a židličkami. Nově bylo zhotoveno PVC, koupena nová herní stěna, nové stolečky. Druhou třídu využívají k odpolednímu odpočinku a také k hrovým činnostem. Mezi oběma třídami se nachází šatna. V nevyužívané části šatny je zřízen dětský koutek. Vedle ložnice je sociální zařízení se sprchovým koutem. Stravování zajišťuje školní jídelna Želetice. Děti dochází do jídelny ZŠ, která je v prvním patře. K MŠ patří i velká zahrada v blízkosti hřiště za školou. Dětské hřiště je vybaveno novými prvky – skákadla, hrací domeček, houpačky a hrací stěna aj, bylo zde vybudováno nové pískoviště. Vše odpovídá přísným bezpečnostním a hygienickým normám.

Využili jsme také výzvy MŠMT „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ a podali projekt nazvaný: „Technické zabezpečení školy na ochranu proti vniknutí nežádoucích osob“. V této žádostí jsme byli úspěšní. Od prosince 2018 je škola zabezpečena videovrátným ve třídě MŠ, v jídelně, ředitelně a I. třídě.

Škola dlouhodobě spolupracuje s PPP ve Znojmě a SPC v Brně. Tato spolupráce se týká zejména oblasti péče o žáky se SPU, jak jejich diagnostiky, tak i nápravy jejich poruch. Důležitá je i spolupráce v posuzování školní zralosti dětí. V současné době máme jednoho integrovaného žáka.

Nezanedbatelným přínosem je i spolupráce se spádovou školou v Želeticích, sousedními malotřídními školami ve Skalici, Trstěnicích, Únanově, Višňové. Společná setkání žáků i učitelů jsou vždy podnětná a zajímavá. Neméně úspěšné jsou i různé společné akce sportovního, kulturního či vzdělávacího charakteru.

V oblasti environmentální výchovy škola spolupracuje s Národním parkem Podyjí, jejichž pravidelná návštěva v naší škole tradičně obohacuje naši výuku.

Dlouhodobě se škola snaží o rozvíjení spolupráce s rodiči žáků. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky.Na internetových stránkách školy se snažíme rodičům poskytovat aktuální informace o škole. K dispozici je i schránka důvěry. Snahou školy je, aby se rodiče více podíleli na chodu školy, hlavně organizováním volnočasových aktivit dětí.

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme, pod záštitou Střediska volného času dětí a mládeže, “ Sportovní kroužek“.

ZUŠ Miroslav v naší škole realizuje hodiny hry na flétnu, klávesy a hudební nauku.

Svou nabídkou aktivit se škola snaží doplnit možnosti přirozeného vývoje dětí ve venkovském prostředí o návštěvy kulturních akcí, které na vesnici chybí. Žáci se zúčastňují plaveckého výcviku v krytém bazénu ve Znojmě. Nedílnou součástí naší školy jsou i exkurze a výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho regionu.

Plán veškerých akcí je umístěn v dokumentech školy a je v průběhu roku aktualizován.

Škola realizuje od 1. 11. 2018 dvouletý projekt „Šablony II pro ZŠ, MŠ a ŠD Horní Dunajovice“ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010885 je spolufinancován Evropskou unií.

V letošním školním roce uskutečníme tyto aktivity:

 • Komunitně osvětové setkávání
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Vzdělávání ped.prac. – inkluze
 • Vzděl.ped.prac. – dle výběru (polytechnika, ICT, projektová výuka)
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 • Využití ICT
 • Nové metody ve vzdělávání předškol.dětí
 • Zapojení odborníka do vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 • Vzdělávání ped.prac. – inkluze
 • Vzděl.ped.prac. – dle výběru (polytech., ICT, cizí jazyky nebo projekt. výuka)
 • Vzájemná spolupráce
 • Sdílení zkušeností
 • Tandem
 • Využití ICT )
 • Doučování žáků
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu

ŠD

 • Vzdělávání ped.prac. – inkluze
 • Vzděl.ped.prac. – dle výběru (polytechnika nebo ICT)
 • Sdílení zkušeností
 • Využití ICT
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD

Nepovinný předmět „Náboženství“ – Mgr. Petr Šmeral

V letošním školním roce jsou realizovány tyto mimoškolní aktivity:

Pod záštitou SVČ Miroslav: Sportovní kroužek – Barbora Dedková

ZUŠ Miroslav:

Keyboard – R. Kouřil

Hudební nauka – L. Buchtová

Přehled o počtu žáků

ROK ROČNÍK CHLAPCI DĚVČATA CELKEM
2019/2020 1. 3 2 5
2. 4 3 7
3. 6 4 10
4. 3 2 5
5. 1 2 3
CELKEM 17 13 30

 

Závěr:

Jsme malotřídní školou rodinného typu. Tím, že se všichni dobře známe, vytváříme pro žáky bezstresové pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy.

Škola má bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úspěšně se věnujeme problematice žáků se specifickými vývojovými poruchami i žákům nadaným. Ve spolupráci s PPP a SPC jsou pro tyto žáky vypracovány individuální vzdělávací plány.

Plně využíváme veškerých dostupných moderních prostředků ve výuce: práce s interaktivní tabulí, využití elektronických učebnic, výukových programů na PC atd.

Společně s MŠ organizujeme různé akce, spolupráce probíhá ke spokojenosti obou stran. V dalším školním roce se budeme snažit o větší informovanosti rodičů (web, třídní schůzky, akce školy apod.) a jejich zapojení do akcí školy.

Na webových stránkách (zshornidunajovice.cz) se snažíme informovat rodiče i ostatní zájemce o veškerém dění v naší škole, jsou zde uveřejněny aktuální informace o akcích, dokumenty školy a fotografie z naší práce.

Doufáme, že i nadále bude fungovat výborná spolupráce se zřizovatelem. Vzhledem ke stáří budovy je nutná celková rekonstrukce a postupná modernizace budovy. Veškeré tyto opravy jsou závislé na finančních prostředcích.

I přes stáří budovy se snažíme úpravou veškerých prostor školy vytvářet pro všechny příjemné estetické prostředí. K výzdobě využíváme výrobky a výtvarné práce dětí.

Cílem naší další práce je plnění koncepce školy, ŠVP a zejména spokojenost žáků, jejich zákonných zástupců, pracovníků a zřizovatele školy.

Kontakt

ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
zshornidunajovice.cz
zshdunajovice@seznam.cz
Adresa: Horní Dunajovice 184, 671 34
Telefon: ředitelka školy: 515 273 225