ZŠ a MŠ Horní Dunajovice

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis v naší MŠ bude probíhat od 6.5 2020 do 16.5.2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

V praxi to bude vypadat takto:

 1. V boxu umístěném před školním bytem, který je pravidelně dezinfikován, budete mít od 14. 4. 2020 přichystané složky s vašimi jmény a s veškerými materiály nutných pro přijetí do MŠ.
 • Žádost o přijetí
 • Čestné prohlášení k očkování dítěte – k tomuto prohlášení vložíte i kopii očkovacího průkazu. Pokud nemáte možnost vytisknutí, zašlete mi jej ofocený na zshdunajovice@seznam.cz. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Přidělení registračního čísla
 1. Dokumenty vyplníte a od 6. 5. 2020 do 16. 5. 2020 vhodíte do poštovní schránky u školy. Prosím o oznámení vhození na mé tel. číslo: 736 274 795.
 2. Odevzdané žádosti jsou evidovány pod jednacími čísly pro zahájení přijímacího řízení.

Ve správní lhůtě (do 30. dnů od 16.5.2020 tzn. nejpozději do 16.6.2020) vydá ZŠ a MŠ Horní Dunajovice, okres Znojmo rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu se správním řádem je vyvěsí na nástěnce a webu školy pod přiděleným registračním číslem. Tato registrační čísla obdrží zákonný zástupce ve složce. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven nejdříve na den 16. 6. 2020.

Přijímací řízení probíhá podle správního řádu a stanovených kritérií.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci doručeno zásilkou do vlastních rukou.

Kritéria k zápisu

Vzhledem k omezené kapacitě v naší mateřské škole, budou do mateřské školy ve školním roce 2020/2021 přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v Horních Dunajovicích podle tohoto kritéria:

 1. Děti s trvalým bydlištěm v obci Horní Dunajovice, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího

děti narozené od 1. 9. 2012 (v případě odkladu školní docházky) do 31. 8. 2017.

Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí, uvedeném ve školském rejstříku.

CO MUSÍ DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

 • umět si říci co chce – potřebuje, dítě komunikuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • nenosit plínky
 • obouvat a vyzouvat obuv
 • dokáže se samo najíst: držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
 • pít z hrnečku a skleničky
 • vzít do ruky pečivo kousat z něj
 • samostatně používá toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít
 • ujít kratší vzdálenost

Do MŠ je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce pravdivě informoval v přijímacím řízení o zdravotním stavu a zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (např. dítě bere léky, je v péči specialisty, má dietu, alergii,…)

V Horních Dunajovicích dne 12. 4. 2020                 Mgr. Lenka Czehovská, ředitelka školy

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021?fbclid=IwAR3re3c76bvfNpTiBZWExu7oWuDHBoFFrWStJfpIDelu0jTn-SPfF51ej6k

Kontakt

ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
zshornidunajovice.cz
zshdunajovice@seznam.cz
Adresa: Horní Dunajovice 184, 671 34
Telefon: ředitelka školy: 515 273 225