ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Zápis do MŠ 12.5.-16.5.2021

Pravidla pro přijímání dětí do Mateřské školy Horní Dunajovice na školní

rok 2021/ 2022

Ředitelka školy stanovila po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok od středy 12. 5. 2021 do 16.5.2021.

ve dnech 12. 5. – 16. 5. 2021 doručí zákonní zástupci ŽÁDOST O PŘIJETÍ, jehož součástí je potvrzení lékařem o řádném očkování, kopii rodného listu, následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy – ID schránky: e4emdj2,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – zshdunajovice@seznam.cz,
  • poštou – ZŠ a MŠ Horní Dunajovice, okres Znojmo, Horní Dunajovice 184, 671 34 (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním u ředitelky školy (za respektování pravidel stanovených mimořádnými opatřeními vlády) – po domluvě na telefonním čísle: 736 274 795

Žádost je možno si vytisknout v příloze nebo vyzvednout v MŠ, případně u ředitelky školy po předchozí domluvě.

Přijímání dětí do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky školy, řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Možnost přijetí dětí je závislé na počtu volných míst v MŠ, kapacita nesmí být překročena.

Správnímu řízení s možností odvolání podléhá přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ Horní Dunajovice. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy.

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.) (netýká se dětí, které zahájily povinné předškolní vzdělávání).

K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31. 8. 2021 dovršily věk tří let a mají trvalé bydliště v obci Horní Dunajovice.

Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2021 a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/20015 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přidělených registračním číslem, ředitelka školy na místě veřejně přístupném – na dveřích MŠ (nyní v KD) a na webových stránkách školy po dobu 15 dní.

Kritéria pro přijetí do MŠ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Informace o zpracování osobních údajů – přijímací řízení MŠ

 

 

 

 

 

 

Projekt IROP