ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Kritéria pro přijetí do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2013/2014

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou při zápisu v pondělí 15. dubna 2013 v době od 13:00 do 14.00 hodin. Zápisu nemusí být přítomno i zapisované dítě. Při výdeji žádosti obdrží současně i evidenční list, na kterém potvrdí dětský lékař zdravotní stav dítěte a řádné očkování (§ 50 z.č. 258/2000 sb.) Odevzdané žádosti jsou evidovány pod jednacími čísly pro zahájení přijímacího řízení.

Do 14-ti dnů (t.j. do  29. dubna 2013), nebude-li dohodnuto jinak, rodiče vrátí řádně potvrzený evidenční list.

Ve správní lhůtě (do 30. dnů od odevzdání potvrzeného evidenčního listu) vydá ZŠ a MŠ Horní Dunajovice, okres Znojmo rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu se správním řádem je vyvěsí na nástěnce školy pod přiděleným registračním číslem. Tato registrační čísla obdrží zákonný zástupce při zápise.

Přijímací řízení probíhá podle správního řádu a stanovených kritérií.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci doručeno zásilkou do vlastních rukou.

Kritéria k zápisu

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonným zástupcem dítěte o přijetí překročí možnost umístění dítěte vzhledem k provozním a kapacitním podmínkám školy:

1. děti rok před začátkem povinné školní docházky, děti s odkladem školní docházky
( dle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 34, odst.4)
2. děti s celodenní docházkou s trvalým bydlištěm v obci, věk dítěte
3. děti s celodenní docházkou s jiným trvalým bydlištěm, věk dítěte
4. děti s omezenou docházkou s trvalým bydlištěm v obci, věk dítěte
5. děti s omezenou docházkou s jiným trvalým bydlištěm, věk dítěte

Při rozhodování o přijetí dítěte bude ředitelka školy brát v úvahu jednotlivá kritéria ve výše uvedeném pořadí 1-5.

– při přijetí dítěte stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem docházku dítěte do mateřské školy a délku pobytu.
– dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

 1. I.                   Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce pro školní rok.

V souladu s §34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Žádný právní předpis neupravuje pevně spodní věkovou hranici dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání – jediným vodítkem je skutečně pouze § 34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon). Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv poskytování péče: dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, Školním vzdělávacím programem mateřské školy Horní Dunajovice a Školním řádem mateřské školy Horní Dunajovice.

 CO MUSÍ DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

 • umět si říci co chce – potřebuje, dítě komunikuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • nenosit plínky
 • obouvat a vyzouvat obuv
 • dokáže se samo najíst : držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
 • pít z hrnečku a skleničky
 • vzít do ruky pečivo kousat z něj
 • samostatně používá toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít
 • ujít kratší vzdálenost
 1. II.               

V případě, že je dítě mladší 3let věku přijato rozhodnutím ředitelky školy k předškolnímu vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování předškolního vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy.

 1. III.             Do MŠ je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce pravdivě informoval v přijímacím řízení o zdravotním stavu a zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (např. dítě bere léky, je v péči specialisty, má dietu, alergii,…)

 

V Horních Dunajovicích 15. 3. 2013            Mgr. Lenka Czehovská, ředitelka školy

Projekt IROP