ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Informace o mateřské škole

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola v Horních Dunajovicích je škola s dlouholetou tradicí,  byla zřízena v roce 1940 jako jednotřídní se sídlem v základní škole, jejíž součástí je od 1. 1. 2003.

Mateřská škola je rozdělena na 2 třídy o celkovém počtu 25 dětí. Učí zde tři učitelky: vedoucí učitelka Jitka Mikelová, Bc. Monika Havelková, Tereza Hofstetter a asistentka pedagoga Veronika Lapešová. Všechny se snaží v průběhu školního roku udržovat materiální vybavení školy a zlepšovat kvalitu zařizováním hracích koutků s pomocí rodičů dětí (opravy hraček, výtvarný materiál, finanční dary..). K pobytu venku využívají školní dvůr s přírodní učebnou, školní zahrádku a školní hřiště.

Mateřská škola Horní Dunajovice pracuje podle Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), který vychází z RVP PV se specifickým zaměřením podle zájmu, zážitků, schopností a možností dětí a učitelek. ŠVP má název „Pojď si s námi hrát, nové věci poznávat“. Společně s dětmi plánujeme hry a činnosti, vytváříme si tematické celky, naplňujeme klíčové kompetence. Tematické celky vychází ze zážitků a zkušeností dětí, z podmínek, z tradic a čtyř ročních období. Všechny paní učitelky jsou výtvarně zaměřené, rozvíjí fantazii a tvořivé dovednosti dětí ve svých třídách a zdobí dětskými výtvory prostory KD. Učitelky si tvoří vlastní motivační programy pro rozvoj jazykových, předmatematických, předčtenářských a pohybových dovedností. Také mají pedagogičtí pracovníci zájem o vzdělávání, navštěvují různé semináře a kurzy, kde mají možnost seznamovat se s novinkami předškolní výchovy. Náš program můžeme uskutečňovat díky pěknému a obětavému vztahu učitelek a provozních zaměstnanců k práci s předškolními dětmi. Spolupráce se ZŠ je na velmi dobré úrovni, předškoláci navštěvují 1. třídy, aby se podívali jednak na své kamarády a také jak vypadá vyučovací hodina. Z důvodu epidemiologické situace tuto akci nebylo možné uskutečnit. Děti mají možnost zpívat, cvičit a tancovat při hudbě z reproduktoru. Na začátku školního roku využíváme možnost návštěvy s případným vyšetřením PPP Znojmo – logopedická prevence v MŠ.

Zřizovatelem je obec Horní Dunajovice. Spolupráce je na velmi dobré úrovni, obec zajišťuje drobné opravy, vychází nám vstříc při různých akcích.

Naše výchovné působení se dětem snažíme přiblížit a zpestřit během roku různými akcemi, projekty, exkurzemi, zábavnými poučnými programy, soutěžemi.

Obsah vzdělávání je začleněn do několika tematických celků, které se střídají po týdnu nebo po čtrnácti dnech a podle ročního období.

Spolupráce se ZŠ – vzájemné návštěvy ve třídách, kdy si společně hrají, sportují a poznávají rozdíly mezi školami.

Spolupracujeme také s PPP Znojmo a Brno formou rady, vyšetření dětí, pozorováním, logopedickou činností a tak pomáháme dětem, u kterých se vyskytnou nějaké vzdělávací problémy.

Spolupráce s rodiči probíhá formou vzájemných pohovorů o dětech, informacemi na nástěnkách, pomocí rodičů při drobných opravách hraček, zapůjčením knih, přípravami na školní ples, karneval, narozeniny dětí a podobně.

Navštěvujeme  místní knihovnu, kde si děti se zájmem vybírají knihy, které si před spaním předčítáme a pak kreslíme své zážitky z četby. Ani tento rok  nevynecháme návštěvy Jihomoravského divadla ve Znojmě, děti zhlédnou pět představení v podání různých divadelních souborů Čech a Moravy.

Závěrem školního roku se loučíme s dětmi, které odcházejí do základní školy. Budoucí školáci dostanou na památku knihu, trička, společnou fotografii a jsou pasování na školáky.

Škola realizuje od 1. 9. 2023 dvouletý projekt „ OP JAK – Cesta ke kvalitnímu vzdělávání, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005526″ je spolufinancován Evropskou unií.

Děti se opět v tomto školním roce naučí mnoho nových básní, písní a říkadel, procvičí si tak výslovnost, rytmus, soustředění, budou se otužovat dennodenním pobytem venku, zvyšovat si tak svou fyzickou kondici a obratnost, překonáváním přírodních překážek posilovat svoje sebevědomí. Budeme poznávat okolní přírodu, změny ročních období, učit se spolupracovat, pomáhat si navzájem.

Všichni zaměstnanci školy budou vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby se ve škole všem příjemně žilo a pracovalo, abychom se zde setkávali při milých příležitostech a abychom byli pro obec Horní Dunajovice centrem vzdělání a kultury. Uděláme vše pro to, aby se sem do naší krásné školy děti těšily, aby jim tady bylo hezky.

 

Projekt IROP