ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Informace o mateřské škole

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola v Horních Dunajovicích je škola s dlouholetou tradicí,  byla zřízena v roce 1940 jako jednotřídní se sídlem v základní škole, jejíž součástí je od 1. 1. 2003.

Mateřská škola je rozdělena na 2 třídy o celkovém počtu 28 dětí. Učí zde tři učitelky: vedoucí učitelka Jitka Mikelová, Žaneta Procházková, Bc. Monika Havelková a asistentka pedagoga Tereza Hofstetterová. Všechny se snaží v průběhu školního roku udržovat materiální vybavení školy a zlepšovat kvalitu zařizováním hracích koutků s pomocí rodičů dětí (opravy hraček, výtvarný materiál, finanční dary..). K pobytu venku využívají školní dvůr s přírodní učebnou, školní zahrádku a školní hřiště.

Mateřská škola Horní Dunajovice pracuje podle Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), který vychází z RVP PV se specifickým zaměřením podle zájmu, zážitků, schopností a možností dětí a učitelek. ŠVP má název „Pojď si s námi hrát, nové věci poznávat“. Společně s dětmi plánujeme hry a činnosti, vytváříme si tematické celky, naplňujeme klíčové kompetence. Tematické celky vychází ze zážitků a zkušeností dětí, z podmínek, z tradic a čtyř ročních období. Všechny paní učitelky jsou výtvarně zaměřené, rozvíjí fantazii a tvořivé dovednosti dětí ve svých třídách a zdobí dětskými výtvory prostory KD. Učitelky si tvoří vlastní motivační programy pro rozvoj jazykových, předmatematických, předčtenářských a pohybových dovedností. Také mají pedagogičtí pracovníci zájem o vzdělávání, navštěvují různé semináře a kurzy, kde mají možnost seznamovat se s novinkami předškolní výchovy. Náš program můžeme uskutečňovat díky pěknému a obětavému vztahu učitelek a provozních zaměstnanců k práci s předškolními dětmi. Spolupráce se ZŠ je na velmi dobré úrovni, předškoláci navštěvují 1. třídy, aby se podívali jednak na své kamarády a také jak vypadá vyučovací hodina. Z důvodu epidemiologické situace tuto akci nebylo možné uskutečnit. Děti mají možnost zpívat, cvičit a tancovat při hudbě z reproduktoru. Na začátku školního roku využíváme možnost návštěvy s případným vyšetřením PPP Znojmo – logopedická prevence v MŠ.

Zřizovatelem je obec Horní Dunajovice. Spolupráce je na velmi dobré úrovni, obec zajišťuje drobné opravy, vychází nám vstříc při různých akcích.

Naše výchovné působení se dětem snažíme přiblížit a zpestřit během roku různými akcemi, projekty, exkurzemi, zábavnými poučnými programy, soutěžemi.

Obsah vzdělávání je začleněn do několika tematických celků, které se střídají po týdnu nebo po čtrnácti dnech a podle ročního období.

Spolupráce se ZŠ – vzájemné návštěvy ve třídách, kdy si společně hrají, sportují a poznávají rozdíly mezi školami.

Spolupracujeme také s PPP Znojmo a Brno formou rady, vyšetření dětí, pozorováním, logopedickou činností a tak pomáháme dětem, u kterých se vyskytnou nějaké vzdělávací problémy.

Spolupráce s rodiči probíhá formou vzájemných pohovorů o dětech, informacemi na nástěnkách, pomocí rodičů při drobných opravách hraček, zapůjčením knih, přípravami na školní ples, karneval, narozeniny dětí a podobně.

Navštěvujeme  místní knihovnu, kde si děti se zájmem vybírají knihy, které si před spaním předčítáme a pak kreslíme své zážitky z četby. Ani tento rok  nevynecháme návštěvy Jihomoravského divadla ve Znojmě, děti zhlédnou pět představení v podání různých divadelních souborů Čech a Moravy.

Závěrem školního roku se loučíme s dětmi, které odcházejí do základní školy. Budoucí školáci dostanou na památku knihu, trička, společnou fotografii a jsou pasování na školáky.

Škola realizuje od 1. 9. 2021 dvouletý projekt „Šablony III pro ZŠ a MŠ Horní Dunajovice“ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020451 je spolufinancován Evropskou unií.

Děti se opět v tomto školním roce naučí mnoho nových básní, písní a říkadel, procvičí si tak výslovnost, rytmus, soustředění, budou se otužovat dennodenním pobytem venku, zvyšovat si tak svou fyzickou kondici a obratnost, překonáváním přírodních překážek posilovat svoje sebevědomí. Budeme poznávat okolní přírodu, změny ročních období, učit se spolupracovat, pomáhat si navzájem.

Pevně doufáme, že naši práci neohrozí žádná protiepidemiologická opatření ohledně pandemie COVID – 19.

Všichni zaměstnanci školy budou vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby se ve škole všem příjemně žilo a pracovalo, abychom se zde setkávali při milých příležitostech a abychom byli pro obec Horní Dunajovice centrem vzdělání a kultury. Uděláme vše pro to, aby se sem do naší krásné školy děti těšily, aby jim tady bylo hezky.

 

Projekt IROP