ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

MŠ – Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020451

Zkrácený název projektu: Šablony III pro MŠ a ZŠ Horní Dunajovice

Projekt
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_080
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3
OP
Název projektu CZ: Šablony III pro MŠ a ZŠ Horní Dunajovice

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 1. 9. 2021
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 22,00

Aktivity MŠ:

Projektový den mimo školu

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí,
podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude
probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.
Projektovou výuku dále charakterizuje:
– důraz na aktivizační metody výuky;
– zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
– rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;
– důraz na praktickou využitelnost poznatků.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a
informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, psycholog, logoped apod. V případě, že se jedná o právnickou osobu, kde je součástí mateřská i základní škola, může být odborníkem i učitel nebo vychovatel této základní školy.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Popis realizace aktivity: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji
kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 48 hodin/48 týdnů

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Pedagogové dodržují zásady předškolního vzdělávání stanovené RVP PV.

Projektový den ve výuce

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do jednoho z následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.
Projektovou výuku dále charakterizuje:
– důraz na aktivizační metody;
– zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
– rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;
– důraz na praktickou využitelnost poznatků.

 

Projekt IROP