ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Informace o škole

Z historie školy

Historie dunajovické školy je známá už před rokem 1823, kdy byla škola postavena blízko kostela a učilo se v ní právě do roku 1823. V uvedeném roce zakoupila hornodunajovická obec dům čp. 32, v němž se vyučovalo až do roku 1889. Do této školy o jedné třídě mělo chodit z obou našich obcí (Domčice, Horní Dunajovice) na 130 žáků! Už v roce 1873 nařídila okresní školní rada, aby škola byla rozšířena na dvojtřídní. Plných 16 let však trvalo, než se přistoupilo ke stavbě nové školní budovy v roce 1889. V nové školní (stávající) budově byly pak od roku 1891 tři třídy. To měla škola 197 žáků. Zvětšující počet žáků měl za následek přeměnu školy (po přístavbě) na pětitřídní – stalo se tak v roce 1911.
Byl to největší rozsah v historii naší obce.

Zdroj: Doc. PhDr. Zdeněk Šípek, CSc. „Dějiny Horních Dunajovic“

Charakteristika základní školy

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci školy začne vyučování od 2. září 2020 až do odvolání v ZŠ Želetice, ve které nám nabídl pan ředitel dočasný azyl ve dvou třídách. Budeme moci využívat celý areál školy.

I. třídu pro žáky 1., 2. a 3. roč. využívá i školní družina a je umístěna v suterénu školy. Máme tu k dispozici 3D Panel, který budeme využívat při interaktivní výuce ve všech předmětech. Máme s sebou, kromě různých výukových pomůcek, i tablety, které jsme obdrželi z dotace „Šablony II……“ a které budeme využívat zejména k procvičení učiva.

II. třída pro žáky  4. a 5. ročníku se nachází v prvním patře. Zde je umístěna, kromě bílé tabule, i interaktivní,  kterou budeme využívat ve vyučování k seznámení se s učivem a prací s různými výukovými programy.

V I. třídě je „Čtenářský koutek“ který využijeme nejenom v rámci vyučování čtení, ale i v družině a o přestávkách. Cílem tohoto koutku je nejen zlepšení čtenářské gramotnosti žáků, ale i větší motivace ke čtení knih.

Žáci školy jsou velmi dobře vybaveni učebnicemi a pracovními sešity, pravidelně obměňujeme a využíváme nové pomůcky ve výuce (DIPO, PC programy, programy na interakt.tabuli, TV náčiní, spotřební materiál do VV, PČ apod.)

Výuka TV bude probíhat v nově zrekonstruované tělocvičně, kde budeme mít k dispozici i sportovní nářadí, které v naší tělocvičně nemáme. Využívat budeme i nové hřiště za školou.

Mateřská škola začne nový školní rok v kulturním domě, kde je vše přizpůsobené dětem. Veškeré zařízení z MŠ bylo umístěno po celé ploše, včetně lehátek. Protože máme v letošním školním roce rozdělené děti na dvě třídy, budou předškoláci pro svoji práci využívat i jídelnu kulturního domu. Jsou zde zrekonstruované toalety, takže mají děti zajištěný veškerý komfort. K pobytu venku budou využívat i  dětské hřiště za školou, které  je vybaveno hracími prvky – skákadla, hrací domeček, houpačky a hrací stěna, pískoviště. Na podzim 2019 zde byl vybudován „domeček“ na hračky se sociálním zázemím. Vše odpovídá přísným bezpečnostním a hygienickým normám.

Pevně doufáme, že naši práci neohrozí žádná protiepidemiologická opatření ohledně pandemie COVID – 19. Pokud se ta k stane, budeme děti distančně vzdělávat.

Škola dlouhodobě spolupracuje s PPP ve Znojmě a SPC v Brně. Tato spolupráce se týká zejména oblasti péče o žáky se SPU, jak jejich diagnostiky, tak i nápravy jejich poruch. Důležitá je i spolupráce v posuzování školní zralosti dětí. V současné době máme jednoho integrovaného žáka.

Nezanedbatelným přínosem je i spolupráce se spádovou školou v Želeticích, sousedními malotřídními školami ve Skalici, Trstěnicích, Únanově, Višňové. Společná setkání žáků i učitelů jsou vždy podnětná a zajímavá. Neméně úspěšné jsou i různé společné akce sportovního, kulturního či vzdělávacího charakteru.

Dlouhodobě se škola snaží o rozvíjení spolupráce s rodiči žáků. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky.Na internetových stránkách školy se snažíme rodičům poskytovat aktuální informace o škole. Snahou školy je, aby se rodiče více podíleli na chodu školy, hlavně organizováním volnočasových aktivit dětí.

V listopadu 2020 proběhnou volby do školské rady.

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme, pod záštitou Střediska volného času dětí a mládeže, “ Sportovní kroužek“.

ZUŠ Miroslav v naší škole realizuje hodiny hry na flétnu, klávesy a hudební nauku.

Svou nabídkou aktivit se škola snaží doplnit možnosti přirozeného vývoje dětí ve venkovském prostředí o návštěvy kulturních akcí, které na vesnici chybí. Žáci se zúčastňují plaveckého výcviku v krytém bazénu ve Znojmě.

Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, chtěli bychom vzdělávání obohatit o výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho regionu.

Plán veškerých akcí je umístěn v dokumentech školy a je v průběhu roku aktualizován.

Škola realizuje od 1. 11. 2018 dvouletý projekt „Šablony II pro ZŠ, MŠ a ŠD Horní Dunajovice“ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010885 je spolufinancován Evropskou unií, který se již blíží do svého finále.

Za pomoci tohoto projektu jsme uskutečnili tyto aktivity:

 • Komunitně osvětové setkávání
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Vzdělávání ped.prac. – inkluze
 • Vzděl.ped.prac. – dle výběru (polytechnika, ICT, projektová výuka)
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 • Využití ICT
 • Nové metody ve vzdělávání předškol.dětí
 • Zapojení odborníka do vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 • Vzdělávání ped.prac. – inkluze
 • Vzděl.ped.prac. – dle výběru (polytech., ICT, cizí jazyky nebo projekt. výuka)
 • Vzájemná spolupráce
 • Sdílení zkušeností
 • Tandem
 • Využití ICT )
 • Doučování žáků
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu

ŠD

 • Vzdělávání ped.prac. – inkluze
 • Vzděl.ped.prac. – dle výběru (polytechnika nebo ICT)
 • Sdílení zkušeností
 • Využití ICT
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD

Máme v plánu se zapojit i do „Šablon III“, ze kterých bychom chtěli využít projektové dny a stáže pro učitele.

V letošním školním roce jsou realizovány tyto mimoškolní aktivity:

Pod záštitou SVČ Miroslav: Sportovní kroužek – Barbora Dedková

ZUŠ Miroslav:

Keyboard – R. Kouřil

Přehled o počtu žáků

ROK ROČNÍK CHLAPCI DĚVČATA CELKEM
2020/2021 1. 1 1 2
2. 3 2 5
3. 4 3 7
4. 6 4 10
5. 3 2 5
CELKEM 17 12 29

Závěr:

Letošní školní rok bude pro naši školu velmi specifický. Provádí se rozsáhlá rekonstrukce, na jejímž konci bude „nová škola“ s moderním vybavením, které bude hrazeno z projektu IROP. Prozatím budeme jezdit do ZŠ Želetice, kde bude probíhat běžný vzdělávací proces.

Doufáme, že nás nijakým způsobem neovlivní opatření ohledně pandemie COVID – 19 a budeme moci celý školní rok plnit aktivity, které jsme si předběžně naplánovali.

Jsme malotřídní školou rodinného typu. Tím, že se všichni dobře známe, vytváříme pro žáky bezstresové pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy.

Škola má bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úspěšně se věnujeme problematice žáků se specifickými vývojovými poruchami i žákům nadaným. Ve spolupráci s PPP a SPC jsou pro tyto žáky vypracovány individuální vzdělávací plány.

Plně využíváme veškerých dostupných moderních prostředků ve výuce: práce s interaktivní tabulí, využití elektronických učebnic, výukových programů na PC atd.

Společně s MŠ organizujeme různé akce, spolupráce probíhá ke spokojenosti obou stran. V dalším školním roce se budeme snažit o větší informovanosti rodičů (web, třídní schůzky, akce školy apod.) a jejich zapojení do akcí školy.

Na webových stránkách (zshornidunajovice.cz) se snažíme informovat rodiče i ostatní zájemce o veškerém dění v naší škole, jsou zde uveřejněny aktuální informace o akcích, dokumenty školy a fotografie z naší práce.

Doufáme, že i nadále bude fungovat výborná spolupráce se zřizovatelem. Vzhledem ke stáří budovy je nutná celková rekonstrukce a postupná modernizace budovy. Veškeré tyto opravy jsou závislé na finančních prostředcích.

I přes stáří budovy se snažíme úpravou veškerých prostor školy vytvářet pro všechny příjemné estetické prostředí. K výzdobě využíváme výrobky a výtvarné práce dětí.

Cílem naší další práce je plnění koncepce školy, ŠVP a zejména spokojenost žáků, jejich zákonných zástupců, pracovníků a zřizovatele školy.

Projekt IROP