ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Informace o škole

Z historie školy

Historie dunajovické školy je známá už před rokem 1823, kdy byla škola postavena blízko kostela a učilo se v ní právě do roku 1823. V uvedeném roce zakoupila hornodunajovická obec dům čp. 32, v němž se vyučovalo až do roku 1889. Do této školy o jedné třídě mělo chodit z obou našich obcí (Domčice, Horní Dunajovice) na 130 žáků! Už v roce 1873 nařídila okresní školní rada, aby škola byla rozšířena na dvojtřídní. Plných 16 let však trvalo, než se přistoupilo ke stavbě nové školní budovy v roce 1889. V nové školní (stávající) budově byly pak od roku 1891 tři třídy. To měla škola 197 žáků. Zvětšující počet žáků měl za následek přeměnu školy (po přístavbě) na pětitřídní – stalo se tak v roce 1911.
Byl to největší rozsah v historii naší obce.

Zdroj: Doc. PhDr. Zdeněk Šípek, CSc. „Dějiny Horních Dunajovic“

Současnost

Do roku 2021 jsme sídlili ve starší škole se zařízením na hranici živostnosti – kotelna, elektrika, staré sociální zařízení apod., Kontrolní orgány nám vytýkaly spousty nedostatků kvůli tomu, že zařízení neodpovídá současným normám. Nemalé finanční prostředky jsme vkládali do oprav těchto dosluhujících zařízení.

V listopadu roku 2018 rozhodlo zastupitelstvo obce o zadání vypracování projektové dokumentace na opravu Základní školy Horní Dunajovice. 20. června 2020 přišlo z Ministerstva financí rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 12.232.216,- Kč.

Ve školním roce 2020/2021 proběhla rozsáhlá, celková rekonstrukce školy, bylo upraveno okolí školy a vybudovaná přírodní učebna, kterou budeme v případě pěkného počasí využívat k vyučování a různým aktivitám, jak školy, mateřské školy, tak i školní družiny.

Kromě toho, že obec získala dotaci na opravu školy, také škola obdržela dotaci z IROP na Modernizaci jazykového a polytechnického vzdělávání v naší škole, která nám umožnila pořídit učebnu cizích jazyků, IT do obou tříd a školní lavice s židlemi do I. třídy, konektivitu, toalety dívek se zrekonstruovaly a bylo zde vybudováno imobilní WC, byl pořízen schodolez, a tím se naše škola stala plně bezbariérovou.

Využíváme projekty MŠMT tzv. „Šablony“, ze kterých byly pořízeny 3D panely do MŠ i ZŠ, notebooky, tablety apod.

Také spolupracujeme s MAS od které jsme obdrželi 3D tiskárnu a spoustu dalších výukových pomůcek

Celková rekonstrukce školy, vybavení z výše uvedených projektů, pořízení nábytku z rezervního fondu školy, úprava okolí školy včetně vybudování, v současné době tolik potřebné, přírodní učebny pro výuku venku dělá z naší školy moderní, plně vybavenou školu 21. století.

Ke stažení: Prezentace s ukázkami rekonstrukce (343 MB)

Charakteristika základní školy

Naše škola v Horních Dunajovicích je sice malá počtem žáků a tříd – jsme malotřídní škola s žáky od 1. do 5. ročníku ve dvou třídách, počet žáků se již delší dobu pohybuje kolem třiceti – ale rozhodně se necítíme malými co do kvality a úrovně našeho školního života. Malý počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup k dětem, spojení ročníků je zde považováno za klad – žáci jsou vedeni k samostatné práci, věkově smíšené kolektivy umožňují výchovu ke vzájemné toleranci, pomoci mladším a ke kamarádství. Součástí školy je mateřská škola se dvěma třídami, školní družina a školní jídelna – výdejna. Škola má 10 zaměstnanců, z toho šest pedagogů – tři v MŠ i ZŠ,  dva asistenty pedagoga: jednoho v ZŠ a druhého v MŠ, a dva správní zaměstnance – školnici a pracovnici pro přípravu svačinek a výdej stravy.

Základním dokumentem pro práci ve škole je Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Horní Dunajovice, který byl od školního roku 2022-2023 inovován. Dále platné vyhlášky a zákony týkající se provozu školy.

V I. třídě (1.,2. ročník) vyučuje třídní učitelka paní ředitelka Mgr. Lenka Czehovská,  ve II. třídě (3.,4.,5.ročník) paní učitelka Mgr. Radomíra Špalková. Přespočetné hodiny v I. i II. třídě učí paní učitelka Mgr. Michaela Palečková.

Od letošního školního roku nabízíme žákům ranní družinu v době od 6,30 do 7,25 hod. ranní družinu, kterou povede Nikola Eliášová, odpolední družinu v době od 11,25 do 15,30 hodin povede Mgr. Michaela Palečková.

Úklid školy a MŠ provádí školnice paní Iveta Havelková, stravování přihlášených dětí je zajištěno dovozem obědů ze školní kuchyně při ZŠ v Želeticích. Výdej stravy provádí Jitka Kuchaříková.

HLAVNÍ CÍLE

Hlavní cíle, k nimž bude škola neustále směřovat:

KVALITA: ve smyslu optimálního rozvoje schopnosti každého jednotlivého žáka i rozvoje a seberealizace každého pedagoga a zaměstnance školy.

ZDRAVÍ: ve smyslu vytváření podmínek pro rozvoj fyzického a duševního zdraví každého žáka i zaměstnance školy.

PŘITAŽLIVOST: pro žáky (škola je baví, nenudí je), pro rodiče (dobře vychovává jejich děti) i zaměstnance (umožňuje jim seberealizaci a rozvíjí je).

Žáci školy jsou velmi dobře vybaveni učebnicemi a pracovními sešity, pravidelně obměňujeme a využíváme nové pomůcky ve výuce (DIPO, PC programy, programy na interaktivní tabuli, TV náčiní, spotřební materiál do VV, PČ apod.)

Nezanedbatelným přínosem je i spolupráce se spádovou školou v Želeticích, sousedními malotřídními školami ve Skalici, Trstěnicích, Únanově, Višňové. Společná setkání žáků i učitelů jsou vždy podnětná a zajímavá. Neméně úspěšné jsou i různé společné akce sportovního, kulturního či vzdělávacího charakteru.

Dlouhodobě se škola snaží o rozvíjení spolupráce s rodiči žáků. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky. Na internetových stránkách školy se snažíme rodičům poskytovat aktuální informace o škole. Snahou školy je, aby se rodiče více podíleli na chodu školy, hlavně organizováním volnočasových aktivit dětí.

Náboženství v tomto školním roce vyučuje pan farář Mgr. Petr Šmeral.

Spolupracujeme se Střediskem volného času Miroslav. Pod jejich záštitou nabízíme tyto kroužky: Sportovní – Nikola Eliášová, Taneční – Bc. Barbora Odleváková a  Šikulky – Veronika Lapešová.

ZUŠ Miroslav v naší škole realizuje hodiny hry na flétnu, klávesy a hudební nauku, které vyučuje pan učitel Roman Kouřil.

Svou nabídkou aktivit se škola snaží doplnit možnosti přirozeného vývoje dětí ve venkovském prostředí o návštěvy kulturních akcí, které na vesnici chybí. Žáci se zúčastňují plaveckého výcviku v krytém bazénu ve Znojmě.

Chtěli bychom také vzdělávání obohatit o výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho regionu.

Plán veškerých akcí je umístěn v dokumentech školy a je v průběhu roku aktualizován.

Škola realizuje od 1. 9. 2023 dvouletý projekt „ OP JAK – Cesta ke kvalitnímu vzdělávání, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005526″, který je spolufinancován Evropskou unií.

Přehled o počtu žáků

ROK ROČNÍK CHLAPCI DĚVČATA CELKEM
2023/2024 1. 4 5 9
2. 3 1 4
3. 2 3 5
4. 1 1 2
5. 3 2 5
CELKEM 13 12 25

Závěr:

Jsme malotřídní školou rodinného typu. Tím, že se všichni dobře známe, vytváříme pro žáky bezstresové pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy.

Škola má bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Úspěšně se věnujeme nejenom problematice žáků s podpůrnými opatřeními, ale i žákům nadaným.

V současnosti máme moderní, plně vybavenou školu s veškerým zázemím. Využíváme veškerých dostupných moderních prostředků ve výuce: práce s interaktivní tabulí, 3D panelem, využití elektronických učebnic, výukových programů na PC atd.

Společně s MŠ organizujeme různé akce, spolupráce probíhá ke spokojenosti obou stran.

Na webových stránkách (zshornidunajovice.cz) se snažíme informovat rodiče i ostatní zájemce o veškerém dění v naší škole, jsou zde uveřejněny aktuální informace o akcích, dokumenty školy a fotografie z naší práce.

Cílem naší další práce je plnění koncepce školy, ŠVP a zejména spokojenost žáků, jejich zákonných zástupců, pracovníků a zřizovatele školy.

Všichni zaměstnanci školy budou vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby se ve škole všem příjemně žilo a pracovalo, abychom se zde setkávali při milých příležitostech a abychom byli pro obec Horní Dunajovice centrem vzdělání a kultury. Uděláme vše pro to, aby se sem do naší krásné školy děti těšily, aby jim tady bylo hezky.

Projekt IROP