ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020451

Zkrácený název projektu: Šablony III pro MŠ a ZŠ Horní Dunajovice

Projekt
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_080
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3
OP
Název projektu CZ: Šablony III pro MŠ a ZŠ Horní Dunajovice

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 1. 9. 2021
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 22,00

Aktivity ZŠ:

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem
prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den ve výuce 

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.
Projektovou výuku dále charakterizuje:
– důraz na aktivizační metody výuky;
– zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
– rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;
– důraz na praktickou využitelnost poznatků a dovedností.

Projektový den mimo školu

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.
Projektovou výuku dále charakterizuje:
– důraz na aktivizační metody výuky;
– zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
– rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;
– důraz na praktickou využitelnost poznatků;
– důraz na mezipředmětovou spolupráci.

Tandemová výuka v ZŠ

Popis realizace aktivity: Cílem je prohloubit spolupráci učitelů základních škol s
ostatními pedagogickými pracovníky a budoucími pedagogy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí v různých vzdělávacích oblastech a oborech školního kurikula. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

 

Projekt IROP